Znojemská královna

Šachové sdružení Znojmo
Dolní Česká 44
669 02 Znojmo
jlahodny@gmail.com


Šach - internetová prodejna ŠACHY PálkaPočítadlo

Znojemská královna

Šachové sdružení (dále jen ŠSZ) je nevládní a nepolitickou, dobrovolnou organizací, založenou podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. ŠSZ je registrováno u Ministerstva vnitra ČR od 23.07.2001 pod č.j. VS/1-1/47 6031/01-R.

Posláním ŠSZ je popularizace šachu zejména mezi mládeží jako jedné z možných forem využití volného času dětí a mládeže, při zdravém způsobu života. Za své cíle si podle stanov klade:

Členem sdružení může být každý občan, který souhlasí se stanovami ŠSZ, podá přihlášku a uhradí každoročně stanovený členský příspěvek. O přijetí člena ŠSZ rozhoduje členská schůze. Členem sdružení může být též právnická osoba.

 

V období mezi členskými schůzemi řídí činnost ŠSZ zvolený výbor, který zabezpečuje činnost dle usnesení členské schůze, zabezpečuje hospodaření sdružení a vede účetní evidence.

ŠSZ hospodaří v rámci svého rozpočtu, kde příjmy tvoří zejména členské příspěvky, dotace, dary a příspěvky od sponzorů, dohodnuté příjmy z reklamy a propagace firem a podniků. Výdaje sdružení jsou směřovány zejména k zabezpečení pořádaných akcí, pronájmů hracích sálů, organizačního a materiálního zajištění, věcných cen, tiskovin a propozic turnajů. Dále cestovné, poštovné a jiné podobné práce kancelářského charakteru.

ŠSZ v rámci možností pečuje o komplexní rozvoj šachového života svých členů a spolupracuje se šachovými kluby, kroužky mládeže a dalšími společenskými organizacemi v regionu apod.


Design Znojman, redakční systém Michal Smrčka